هدف کانون کتاب مقدس

آماده سازی و تجهیز مردان و زنانی است که توسط کلیسای محلی به عنوان خدمت گذاران با صلاحیت تشخیص داده شده اند تا خدمت آموزش و شاگردسازی بدن مسیح را بانجام رسانند.

بشارت شادی عظیم
Good News of Great Joy
کشف دوباره کلیسا
Rediscover Church به زودی انتشار می‌یابد
نجات بواسطه مسیح
مطالعه اصول کتابمقدس
کلیسای تندرست چیست؟
مطالعه علامتهای کلیسای تندرست

برای دریافت منابع دیگر عضو شوید