هدف کانون کتاب مقدس

آماده سازی و تجهیز مردان و زنانی است که توسط کلیسای محلی به عنوان خدمت گذاران با صلاحیت تشخیص داده شده اند تا خدمت آموزش و شاگردسازی بدن مسیح را بانجام رسانند.

بشارت شادی عظیم
Good News of Great Joy
RDChurch
Rediscover Church به زودی انتشار می‌یابد
WonByOnw
مطالعه اصول کتابمقدس
کلیسای تندرست
مطالعه علامتهای کلیسای تندرست

برای دریافت منابع دیگر عضو شوید