موعظه ها

Sermon-New year-new life
تاریخ موعظه: 2016-01-01
نام واعظ: شبان محمد ثانوی
Sermon-Transfigeration
تاریخ موعظه: 2019-09-19
نام واعظ: شبان محمد ثانوی
joy
تاریخ موعظه: 2020-10-25
نام واعظ: شبان محمد ثانوی
Sermon-Proverb 3
تاریخ موعظه: 2020-10-26
نام واعظ: شبان محمد ثانوی
برای بارگذاری بیشتر موعظه ها، به پایین اسکرول کنید!