موعظه ها

سال نو زندگی نو
تاریخ موعظه: 2016-01-01
نام واعظ: شبان محمد ثانوی
دگرگونی چهره عیسی مرقس ۸: ۲۷-۹: ۸
تاریخ موعظه: 2019-09-19
نام واعظ: شبان محمد ثانوی
در طلوع خوشی فناناپذیر
تاریخ موعظه: 2020-10-25
نام واعظ: شبان محمد ثانوی
اطمینان از هدایت خدا، امثال ۳: ۵-۶
تاریخ موعظه: 2020-10-26
نام واعظ: شبان محمد ثانوی
برای بارگذاری بیشتر موعظه ها، به پایین اسکرول کنید!