ویروس کرونا و مسیح

ویروس کرونا و مسیح

نویسنده: جان پایپر
مترجم: کانون کتاب مقدس

دیباچه

کتاب حاضر «ویروس کرونا و مسیح» دعوت نامه‌ای از طرف «شبان جان پایپر» به خوانندگان سراسر جهان است که بر صخرۀ مستحکم عیسی مسیح بایستند. عیسای مسیحی که روح ما در او آرامی می‌یابد، او که بر همۀ چیز حکمرانی می‌کند و اهداف نیکو و حکیمانۀ خود را برای کسانی که بر او اعتماد دارند، اجرا می‌نماید. شبان جان پایپر شش سوال در مورد آنچه که خدا از طریق ویروس کرونا انجام می‌دهد را مطرح کرده و سوالات را یک به یک مطابق با کتاب‌مقدس پاسخ می‌دهد. او خاطر نشان می‌کند که خدا در این لحظۀ تاریخی در حال انجام کار خدایی خود می‌باشد.