WonByOnw

نجات بواسطه مسیح

مطالعه اصول کتابمقدس
نویسنده: ملون لاکاک Melvin t. Lacock
مترجم: محمد ثانوی

دیباچه

برادر و خواهر گرامی

جای بسی خوشحالی است كه شما این كتاب را تهیه نموده و مایلید آن را مطالعه یا تدریس نماييد.

برای استفاده از این دوره لازم است سئوالات یكی پس از دیگری مطالعه شود تا رشته كلام گسیخته نشود. گاهی لازم است برای درك بهتر مطلب یك یا دو آیه قبل و بعد آن را قرائت كرد كه معمولاً با علامت سئوال بعد از شماره آیه آمده است.

امكان دارد كه چند سئوال در دو درس شماره ۲۱ و ۲۲ با روش اداره كلیسای شما متفاوت باشد. امیدوارم كه این تفاوت مانع استفاده این دوره نشود، چرا كه نكته‌های بسیار ارزشمندی در این دوره وجود دارد كه مطمئن هستم كلیسای خداوند را بنا می‌كند. هدف ما از در اختیارگذاشتن این دوره رشد و بنای کلیسای فارسی زبان است.

دعایم برای شما معلم قوت و صبر و پشتكار در خداوند و برای شما نوایمان پری روح و رشد در ایمان و شكوفا شدن عطای روح در زندگی روحانیت است.

بخاطر محبت مسيح

برادر محمد

زمستان ۱۳۷۷

فهرست مطالب

قسمت اول اصول اساسی كتاب‌مقدس

درس اول كلام خدا

درس دوم خدای پدر

درس سوم خدای پسر

درس چهارم خدای روح‌القدس

درس پنجم ابلیس

درس ششم آفرینش

درس هفتم گناه

درس هشتم توبه

درس نهم ایمان

درس دهم نجات

درس یازدهم بازگشت دوباره مسیح

درس دوازدهم بهشت

درس سیزدهم دوزخ

قسمت دوم مقدمه‌ای برای ایمانداران

زندگی ایمانداران در مسیح

درس چهاردهم اطمینان از نجات

درس پانزدهم دعا

درس شانزدهم وسوسه و امتحان

درس هفدهم زندگی پیروزمندانه

رفتار ایماندار در مسیح

درس هجدهم ارادة خدا

درس نوزدهم تقدیس

درس بیستم دوری از دنیا دوستی و تعالیم غلط

مشاركت ایماندار با مسیح

درس بیست و یكم كلیسا

درس بیست و دوم تعمید و شام خداوند

بشارت ایماندار برای مسیح

درس بیست و سوم بشارت دادن

درس بیست و چهارم استفاده این دوره برای تعلیم