خدای زنده copy

شناخت خدای زنده

شالوده ایمان مسیحی بر پایه کتاب مقدس
نویسنده: پل دیوید واشر
مترجم: کانون کتاب

دیباچه