خدمت بانوان

خدمت بانوان

که لبریز از کلام خداست
نویسنده: گلوریا فورمان و کاتلین نیلسون
مترجم:

دیباچه