انجیلی عیسی مسیح-پل واشر

انجیل عیسی مسیح

نویسنده: Paul Washer پُل واپر
مترجم:

دیباچه

انجیل عیسی مسیح پیغام اصلی و مرکزی مسیحیت است.  واژۀ انجیل به معنای «خبر خوش» می‌باشد. مسیحیت گویای بهترین خبر عالم است! در واقع،مسیحیت تنها راه حل بحران‌هایی است که با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم.  هیچیک از برنامه‌های آموزشی و تربیتی، هیچیک از جناح‌های سیاسی، هیچیک از درمان‌های روانشناسی در توانشان نیست به عمیق‌ترین مشکل بشر رسیدگی کنند.  البته حکمت و دانایی انسان برای ما مزیت‌هایی داشته است، اما تاریخ ثابت نموده که چقدر برای رسیدگی به آن جرم و گناه ژرف و ریشه‌دار و آن تباهی و فساد فراگیری که دنیای ما به خاطرش ناله سر می‌دهد ناتوان و ورشکسته هستیم.

انجیل مکاشفه‌ایً است که نشان می‌دهد خدا به جهان آمده و برای ما پیروزی به ارمغان آورده است.  انجیل دقیقا به همین دلیل خبر خوش است که دربارۀ دستآوردهای ما نیست یا در اینباره نیست که ما چه در توان دار یم، بلکه خدا به خاطر قومش چه کرده است و چه خواهد کرد.  انجیل اعلام می‌کند که خدا در این دنیای سراسر یأس و ناامیدی وارد عمل گشته است.  انجیل خبرخوِش آمدن عیسی مسیح رامژده می‌دهد. دوهزارسال پیش، درعصر امپراتوری رومیان، خداپسر خود را به قلب تاریخ انسان فرستاد تا مردمان را ازمیان همۀ امتها از گناهان و سیه روزیشان نجات بخشد.  نطفۀ مسیح به قدرت روح خدا در َر ِحم یک با کره جای گرفت و عیسی ناصری متولد گشت، او که هم خدا و هم انسان بود.

عیسی آمد تا گناهان مردان و زنان سقوط کرده را بر دوش گیرد و به جای ما جانش را فدا کند.  مرگ عیسی آنچه عدالت خدا از گناهکاران مطالبه می‌کرد برآورده ساخت و این امکان رافراهم نمود تا خدای عادل بتواند گناهکاران را ببخشد.  رستاخیز عیسی، سه روز پس از مرگش، شهادت داد که عیسی پسر خدابود و مرگ عیسی، که بهای کامل گناه مارا پرداخت، مورد پذیرش خدا قرار گرفت.  اکنون،همۀ انسانها با ایمان آوردن به شخِص عیسی مسیح و کاری که او به انجام رساند می‌توانند کاملاً آمرزیده شوند و با خدا آشتی کنند و از حیات جاودان برخوردار گردند.  با این نجات عظیم، خدا شخصیت خودش را بر ما مکشوف نموده است.

موضوع‌های مورد بررسی در این کتاب به به قرار ذیل است:

شخصیت خدا

 • خدا محبت است
 • خدا قدوس است
 • خدا عادل است

شخصیت انسان

 • بشر به لحاظ اخلاقی فاسد است
 • مجرم و محکوم

دوراهی چشمگیر

پاسخ خدا به دوراهی ما

 • عیسی مسیح، جانشین ما
 • صلیب
 • رستاخیز

دستآورد مسیح

پاسخ ما

 • توبه

خودآزمایی: آیا توبه می‌کنید؟

ایمان

 • خودآزمایی: آیا ایمان دارید؟

اطمینان از نجات

 • شواهد تبدیل واقعی
 • برکت‌های نجات

حال، چگونه زیست نماییم؟

 • مطالعۀ کتابمقدس
 • وقف دعا
 • اعلام یگانگی با مسیح از طریق تعمید در آب
 • مشارکت با کلیسایی که کتابمقدس در کانون آن قرار دارد
 • رشد نمودن در تقدیس شدن
 • خدمت در کلیسای محلی
 • فعالیت در خدمات بشارتی