گونه شیطان خدا را خدمت می‌کند

روز 306 ام

ما بردباران را خجسته می‌خوانیم. شما دربارۀ صبر ایوب شنیده‌اید، و می‌دانید که خداوند سرانجام با او چه کرد، زیرا خداوند به‌غایت مهربان و رحیم است.
یعقوب ۵: ۱۰