محبت حاضر و قدرتمند

روز 231 ام

کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ سختی یا فشار یا آزار یا قحطی یا عریانی یا خطر یا شمشیر؟
رومیان۸: ۳۵