ما آنچه را که از آن لذت می بریم، حرمت می نهیم

روز 302 ام

اگر شَبّات(روز شنبه) را زیر پا ننهی، و در روز مقدس من خشنودی خود را به جا نیاوری، اگر شَبّات را مایۀ خوشی بشماری و روز مقدس خداوند را محترم بخوانی، اگر آن را حرمت نهی و به راههای خود رفتار نکنی،
اگر لذت خود را نجویی و سخنان بیهوده بر زبان نرانی، آنگاه لذت تو در خداوند خواهد بود؛ تو را بر بلندیهای زمین سوار خواهم کرد، و میراث پدرت یعقوب را به تو خواهم خورانید؛»زیرا که دهان خداوند تکلم کرده است. اشعیا ۵۸ : ۱۳-۱۴