ترسهای خود را از میان بردارید

روز 304 ام

آنگاه که ترسان شوم، بر تو توکل خواهم کرد. مزمور ۵۶: ۳