با شادی یکدیگر را محبت کنید

روز 300 ام

ای مرد، او تو را از آنچه نیکوست آگاه ساخته است؛ و خداوند از تو چه می‌طلبد، جز آنکه انصاف را به جای آری و محبت را دوست بداری،و با فروتنی در حضور خدایت سلوک کنی؟ میکاه ۶: ۸