آیا محبت خدا مشروط است

روز 301 ام

امّا فیضی که او می‌بخشد، بس فزونتر است. از همین رو کتاب می‌گوید:«خدا در برابر متکبّران می‌ایستد، امّا فروتنان را فیض می‌بخشد». پس تسلیم خدا باشید. در برابر ابلیس ایستادگی کنید، که از شما خواهد گریخت. به خدا نزدیک شوید، که او نیز به شما نزدیک خواهد شد. ای گناهکاران، دستهای خود را پاک کنید، و ای دودلان، دلهای خود را طاهر سازید. یعقوب ۴: ۶-۸