۵۰ دلیل-چرا عیسی آمد تا مصلوب شود

پنجاه دلیل، چرا عیسی آمد تا مصلوب شود

نویسنده: جان پایپر
مترجم: کانون کتاب

دیباچه