به خانواده الهی خوش آمدید

به خانواده الهی خوش آمدید

حال که مسیحی هستید چه انتظاری از شما وجود دارد
نویسنده: جان مک آرتور
مترجم: کانون کتاب

دیباچه