چگونه با اضطراب مبارزه کنیم.

روز 235 ام

همۀ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست.
اول پطرس ۵: ۷