چه چیز شما را به سمت خدمت سوق میدهد

روز 180 ام

کسی که برای نَفْسِ خود می‌کارد، از نَفْس تباهی درو خواهد کرد؛ امّا کسی که برای روح می‌کارد، از روحْ حیات جاویدان خواهد دروید
غلاطیان ۶: ۸