معنای رنج

روز 297 ام

رسوایی به‌خاطر مسیح را باارزشتر از گنجهای مصر شمرد، زیرا از پیش به پاداش چشم دوخته بود. عبرانیان۱۱ : ۲۶