ما به واسطۀ فیض کار می کنیم

روز 182 ام

امّا به فیض خدا آنچه هستم، هستم و فیض او نسبت به من بی‌ثمر نبوده است. برعکس، من از همۀ آنها سخت‌تر کار کردم، امّا نه خودم، بلکه آن فیض خدا که با من است
اول قرنتیان ۱۵: ۱۰