قوت برای صبورانه انتظار کشیدن

روز 136 ام

و برحسب قدرت پرشكوهش و با تمام نیروی خود شما را قوت بخشد تا با شادی و صبر هر چیز را تحمّل كنید. کولسیان ۱: ۱۱