قدرتِ آزادی بخشش

روز 105 ام

«گناهانت آمرزیده شد!» لوقا ۷: ۴۸