عیسی گوسفندان خود را حفظ میکند

روز 189 ام

«ای شَمعون، ای شَمعون، شیطان اجازه خواست شما را همچون گندم غَربال کند. امّا من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود. پس چون بازگشتی، برادرانت را استوار بدار.»
لوقا ۲۲: ۳۱-۳۲