شما برای خدا ساخته شدید

روز 106 ام

زیرا خداوند به خاطر نام عظیم خود قومش را ترک نخواهد کرد، زیرا خشنودی او در این بود که از شما قومی برای خود بسازد. اول سموئیل ۱۲: ۲۲