زمان بندی او دقیق و بی نقص است

روز 185 ام

پس با اطمینان به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به هنگام نیاز یاریمان دهد.
عبرانیان ۴ : ۱۶