دِین خدا را چگونه به خدا عطا کنیم

روز 233 ام

زیرا چه کسی تو را متفاوت انگاشته است؟ چه داری که به تو بخشیده نشده باشد؟ و اگر به تو بخشیده شده است، پس چرا چنان فخر می‌کنی که گویی چنین نیست؟
اول قرنتیان ۴: ۱۷