دشمنان خدادادی و ایمان خدادادی

روز 232 ام

۲۷. فقط از شما می‌خواهم که به شیوۀ شایسته انجیل مسیح رفتار کنید…۲۸ و در هیچ چیز از مخالفان هراسی ندارید، … ۲۹. زیرا این افتخار نصیب شما شده که نه تنها به مسیح ایمان آورید، بلکه در راه او رنج هم ببرید. فیلیپیان ۱: ۲۷-۲۹