خدا نیازهای شما را فراهم می‌کند

روز 239 ام

خدای من، همۀ نیازهای شما را بر حسب دولت پرجلال خود در مسیحْ عیسی رفع خواهد کرد. فیلیپیان ۴: ۱۹