تنها شادی پایدار

روز 240 ام

به همین‌سان، شما نیز اکنون اندوهگینید؛ امّا باز شما را خواهم دید و دل شما شادمان خواهد شد و هیچ‌کس آن شادی را از شما نخواهد گرفت. یوحنا ۱۶: ۲۲