ایمان، احساس گناه و طمع و ترس را بیرون می راند

روز 179 ام

هدف از این فرمان، محبت است، محبتی برخاسته از دلی پاک، وجدانی صالح و ایمانی بی‌ریا.
اول تیموتاوس ۱: ۵