ژانویه 4, 2023

کلیسای محلی چیست؟

What is a Local Church?

Article-9Marks-What is local church
Jonathan leeman 250x250
نویسنده مقاله: جاناتان لی‌من Jonatan Leeman

کلیسای محلی چیست؟

کلیسای محلی، گروهی از مسیحیانی هستند که به طور منظم و مرتب به نام عیسی مسیح دورهم جمع شده تا از طریق موعظه انجیل و اجرا آیین‌های انجیل، رسماً تأیید کنند و ناظر عضویت یکدیگر در عیسی مسیح و ملکوتش باشند. من می دانم که این موضوع کمی سنگین و عجیب است، اما به پنج بخشِ مربوط به این تعریف توجه کنید:

•گروهی از مسیحیان؛

•به طور منظم و مرتب دورهم جمع شدن؛

•تأیید و نظارت در میان جماعت؛

•با این مقصود که رسماً مسیح و قوانینش را روی زمین در معرض نمایش قرار دهند- در نام او دورهم جمع شده؛

•با موعظه و اجرای آیین‌ها کلیسایی به آن اهداف قائل آیند.

همانطور که با اعلام رسمی شبان، یک مرد و یک زن به یک زوج تبدیل می شوند، به همین منوال این چهار نکتۀ آخر نیز گروهی معمولی از مسیحیانی را که مثلاً در منزل، محل کار و یا پارک دورهم برای عبادت جمع می‌شوند را-به سرعت- تبدیل به یک کلیسای محلی می‌نماید.

به چند دلیل دورهم جمع شدن  از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی اینکه وقتی ما مسیحیان در «مکان عمومی» گردهم می‌آییم،  وفاداری خود را در سطحی والای اعلام می‌کنیم. این «مکان عمومی» همچون پست نگهبانی ویا سفارت‌خانۀ کشوری می‌باشد که سیمایی از ملتی در آینده را نمایش می‌دهد. مکانی که ما در آن مقابل پادشاهمان سر تعظیم فرود می آوریم، که این حرکت را پرستش می نامیم. فرعون‌های دنیا ممکن است با ما مخالفت کنند، اما خدا قوم خودش را از میان ملتها فراخوانده تا او را پرستش نمایند. او جماعت مقتدر خود را شکل خواهد داد.

همچنین یک جمع، مکانی است که پادشاه ما قوانین خود، آیین‌ها و تأدیب و انضباط‌ها را از طریق موعظه به مرحلۀ اجرا درمی‌اورد. موعظۀ انجیل، " قانونِ" ملت‌مان را توضیح می‌دهد. نام پادشاه‌مان را اعلام می کند و آن قربانی را که او برای پادشاه شدن برما بخشید را تشریح می‌کند. راههای او را به ما تعلیم می دهد و ما را با نااطاعتی هایمان مواجه می سازد. و ما را از بازگشت فوری خودش مطمئن می کند.

از طریق تعمید و شام خداوند، کلیسا پرچم را به حرکت درمی آورد و لباس لشگر ملت‌مان را تنمان می کند. که این ما را قابل مشاهده می سازد. تعمید گرفتن این است که ما هویت خودمان را با نام پدر، پسر و روح‌القدس تعیین کنیم، همینطور اتحادمان با مرگ مسیح و رستاخیر او را تعیین می‌کنیم ( متی ۲۸: ۱۹ ؛ رومیان ۶ : ۳ - ۵ ). دریافت شام خداوند این است که مرگ او و عضویت‌مان در بدن او را اعلام می‌نماییم ( اول قرنتیان ۱۱ : ۲۶ - ۲۹ ؛ متی ۲۶ : ۲۶ - ۲۹ ) . خدا می خواهد که قومش شناخته شده و جدا شده باشد. او می خواهد که مرزی میان کلیسا و دنیا باشد.

کلیسای محلی چیست؟ نهادی است که عیسی آن را بنیاد نهاده و به آن اقتدار بخشیده تا انجیل ملکوت خدا را اعلام کرده، استادان انجیل را تأیید نموده، بر شاگردسازی آنها نظارت کرده، شیّادان را آشکار سازد. همۀ اینها به این معناست که، «پیوستن» ما به کلیسا، همچون پیوستن به یک کلوپ نیست. ما تسلیم و مطیع آنها می‌شویم.

این مقاله از کتاب «عضویت کلیسا»: چگونه دنیا می‌شناسد و چه کسی عیسی را نمایندگی می‌نماید، استخراج شده است. این کتاب به زبان فارسی توسط موسسۀ کانون کتاب‌مقدس ترجمه شده است.

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!