می 2, 2022

فیض آینده

Future Grace

Future Grace
John Piper 4x4
نویسنده مقاله: جان پایپر John Piper

شبان پایپر منظورتان از «فیض آینده» چیست؟

این عبارت فقط به معنی فیضی که در آینده، در بازگشت مسیح شامل حال ما می‌شود نیست. «پس اندیشۀ خود را آمادۀ عمل ساخته،  با خویشتنداری امید خود را یکسره بر فیضی بنهید که به هنگام ظهور عیسی مسیح به شما عطا خواهد شد. (۱ پطرس ۱: ۱۳). منظورم از این عبارت به آن فیضی است که ما هر روزه و هر لحظه در زندگی‌مان به آن محتاجیم.

آیه کلیدی در این مورد اول قرنتیان ۱۵: ۱۰ می‌باشد که می‌فرماید: «امّا به فیض خدا آنچه هستم، هستم و فیض او نسبت به من بی‌ثمر نبوده است. برعکس، من از همۀ آنها سخت‌تر کار کردم، امّا نه خودم، بلکه آن فیض خدا که با من است».

لحظه‌ای به سخنان پولس توجه کنیم که او می‌فرماید در لحظه لحظه‌های فعالیت خود، نه با قوت خودم، بلکه به قوت آن فیض خدا که در من است کار می‌کنم. این فیض خدا چه زمانی می‌آید؟ این فیض در هر لحظه از زندگی ما ظاهر می‌شود، لحظه‌های که در  آینده می‌باشند.

برای مثال ممکن است شما جلسۀ کاری سختی در پیش دارید، یا روزی را باید با بیماری بسر برید، یا روزی را با مشکلات زناشویی سپری کنید، و یا روز خوشی را در پیش دارید. نباید فکر کنیم که در این اوقات ما تنها هستیم. فیض کافی او  برای انجام هرکار نیکویی برای هرروز ما- در هر شرایطی که هستیم- وجود دارد. کلام می‌فرماید «ولی خدا قادر است که تمامی فیضی χάρις را برای شما بیفزاید تا در هر وقتی و در هر امری کفایت کامل داشته، برای هر عمل نیکو افزوده شوید» (۲ قرنتیان ۹: ۸) (ترجمه کانون).

بنابراین «فیض آینده» به معنی قدرت خدا، آینده نگری خدا، حکمت خدا، و هر آنچه که ما برای انجام هر عمل نیکویی که او برای ما در نظر گرفته است، می‌باشد. هر عمل نیکویی که در چند دقیقه دیگر، چند روز دیگر و یا چند سال دیگر و یا چند هزار سال دیگر قرار است انجام شود.

این متن ترجمۀ خلاصه‌ای از گفتگو با شبان جان پایپر می‌باشد. در کتاب‌مقدس فارسی گاهی واژۀ «فیض» که اشاره به »فیض آینده» است را «برکت و نعمت» ترجمه کرده‌اند. به آیات ذیل توجه کنید.

کانون کتاب‌مقدس

ـــــــــــــــــــــ

پاورقی:

دوم قرنتیان ۹: ۸

کانون

ولی خدا قادر است که تمام فیض χάρις را برای شما بیفزاید تا در هر وقتی و در هر امری کفایت کامل داشته، برای هر عمل نیکو افزوده شوید.

قدیمی

ولی خدا قادر است که هر نعمتی «فیض» را برای شما بیفزایدتا همیشه در هر امری کفایت کامل داشته، برای هر عمل نیکو افزوده شوید.

هزاره

و خدا قادر است هر نعمت «فیض» را برای شما بس فزونی بخشد تا در همه چیز همواره همۀ نیازهایتان برآورده شود و برای انجام هر کارِ نیکو، به‌فراوانی داشته باشید،

مژده

او قادر است كه هر نوع بركتی «فیض» را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازهٔ كفایت و حتّی بیش از آن داشته باشید تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیكو بذل و بخشش كنید.

معاصر

اما خدا قادر است هر نعمتی «فیض» را بيش از نيازتان به شما عطا فرمايد، تا نه فقط احتياجات خودتان برآورده شود، بلكه از مازاد آن بتوانيد برای خدمات نيكوكارانه و كمک به ديگران استفاده كنيد.

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!