یعقوب

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
یعقوب

یعقوب

یعقوب بیان می کند ما مسئول اصلی این موضوع هستیم. چه چیزی در ماست که باعث وسوسه می شود؟ امیال ناپاکی که داریم  هوس ناپاکی که در عمق قلب من و شما مخفیانه عمل می کند ( مرقس 7 : 15 ،20 – 23) الزام است خود را بیازماییم. اگر وسوسه می شوم کیفی را بدزدم، آیا این به خاطر عشق من به پول و دارایی نیست؟ اگر دانیال وسوسه می شود هنگام امتحان تقلب کند آیا به خاطر این نیست که موفقیت منشا وسوسه برای او مهمتر از صداقت است؟

اگر رویا وسوسه می شود با دوست پسرش رابطه فیزیکی داشته باشد آیا به خاطر این نیست که به تجربیات جنسی اشتباه تمایل دارد؟ اگر کامران وسوسه می شود الکل بنوشد آیا به خاطر این نیست که بیشتر از سلامت خود به محبوبیتش فکر می کند؟ مطمئنا وسوسه از تمایالت بد ما منشا می گیرد. قلعه به سرعت محاصره می شود چون خیانتکارانی در داخل هستند! 6 .یعقوب از چه فعل هایی استفاده می کند تا کاری را که این تمایالت بد انجام می دهند توصیف کند –  آنها ما را مجذوب می کنند و فریب می دهند

 در زبان اصلی یونانی فعل دوم قسمتی از کلمه مربوط به ماهیگیری است. مثال: کرم خاکی لذیذ

یک کرم خوشمزه به سادگی می تواند ماهی را از مخفیگاه بیرون بیاورد. احتماال ماهی به خاطر اشتهای خود متوجه قالب یا سایه ماهیگیر روی سطح آب نمی شود.نمی توان در مقابل طعمه مقاومت کرد و عواقب آن برای این ماهی بیچاره سریع و کشنده خواهد بود. یعقوب از این تصویر استفاده کرد تا نیرویی را که ممکن است توسط آن به طرف بدی جذب شویم نشان دهد. اگر در مقابل این وسوسه قدرتمند مقاومت نکنیم، در معرض خطر گرفتار شدن قرار می گیریم.

بیایید خلاصه کنیم: وسوسه دعوت یا تحریک برای گناه است. آن توسط خدا آغاز نمی شود. شیطان اینکار را انجام می دهد، اما این امیال بد ماست که ما را به سمت گناه می کشد.

7 -طبق آیه 15 ،اگر کسی اجازه دهد گناه به سرعت ادامه پیدا کند نتیجه چه خواهد بود؟ مرگ که به معنی جدایی ابدی از خداست .برگه تمرین. متن های مشابه: (حزقیال 18 :4 ،رومیان 6 : 23 )

اول از همه این برای تمام کسانی که بدون خدا زندگی می کنند هشداری واضح است. به یاد داشته باشید که خدا قدوس است و نمی تواند گناه را تحمل کند. بنابراین هر بار شخص به وسوسه بله می گوید، به خدا نه می گوید. او خود را بیشتر و بیشتر از خدا دور می کند و یک قدم دیگر به سوی مرگ بر می دارد. انسان در خود قدرت ندارد تا در مقابل گناه و وسوسه مقاومت کند. الزم است او خود را به خدا بسپارد.

خدا با محبتش پسر خودش را فرستاد. اگر چه عیسی از هر جهت وسوسه شد ولی هرگز گناه نکرد. او بهای تمام تقصیرهای ما را روی صلیب پرداخت و از مردگان قیام کرد. هر کس که به خدا اعتماد می کند و زندگیش را تسلیم او می کند، آمرزش دریافت می کند.

عالوه بر آن خدا به او قدرت و آزادی می دهد تا برای او زندگی کند. آیا از او خواسته اید اینکار را برایتان انجام دهد؟ 8. علیرغم مبارزه با وسوسه و گناه، گاهی اوقات شخص مسیحی تسلیم می شود. این چگونه بر رابطه او با خدا تاثیر می گذارد؟ اگر تسلیم وسوسه شوید، نااطاعتی شما مانعی بین شما و پدر آسمانی تان خواهد بود. مطالعه کتاب مقدس و زندگی دعایی شما توسط آن تحت تاثیر قرار می گیرد.

شاید قبال این حالت غم انگیز را تجربه کرده اید. شاید همچنین توجه کرده اید که یک گناه منجر به گناهی دیگر می شود. نااطاعتی می تواند یک عادت شود و عواقب آن خطرناک است. ما شادی خود را از دست می دهیم. احساس تقصیر و اضطراب بر ما غالب می شوند 

برگه تمرین. مثال: آسمان مه آلود در زمستان قدر نور آفتاب را می دانیم چون برای ما گرما ایجاد می کند و باعث می شود طبیعت به طور خاصی زیبا به نظر برسد. اما فقط یک ابر کافی است تا خورشید را پنهان کند. اگر آسمان ما ) زندگی ما  توسط گناه ابری شود، ما نزدیکی خود را با خدا از دست می دهیم. 9 .ارتباط ما با خدا چگونه می تواند احیا شود؟

اول یوحنا 1 : 9 اگر تسلیم وسوسه شده اید صادق باشید و گناه خود را به خدا اعتراف کنید. پدر شما طبق وعده اش شما را خواهد بخشید و شما را از احساس تقصیر رها خواهد کرد. پس از آن الزم است به خدا تکیه کنید و بدانید نمی توانید به تنهایی با وسوسه مقابله کنید

 

شما می توانید این کتاب را از اینجا دانلود کنید